Dokumenty Kościoła: encykliki, adhortacje, homilie, listy i wiele innych.

Donum vitae

Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania.

Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia

WPROWADZENIE

Różne Konferencje Episkopatów, poszczególni biskupi, teologowie, lekarze i ludzie nauki domagają się wyjaśnienia od Kongregacji Nauki Wiary w sprawie zgodności z zasadami etyki katolickiej technik biomedycznych, które pozwalają na dokonywanie zabiegów w początkowym stadium życia człowieka i ingerowanie w procesy jego przekazywania. Obecna Instrukcja, która jest owocem szerokiej konsultacji, w szczególności analizy oświadczeń Episkopatów, nie ma zamiaru powtarzać całego nauczania Kościoła o godności rodzącego się życia i jego przekazywania, lecz tylko przedstawić w świetle dotychczasowej nauki Magisterium właściwych odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące tego zagadnienia.

Wyjaśnienia zostały uszeregowane w następujący sposób: wstęp przypomni fundamentalne zasady o charakterze antropologiczno-moralnym, konieczne dla właściwej oceny poruszanych problemów i dla wypracowania odpowiedzi na te pytania; przedmiotem części pierwszej będzie problem szacunku dla istoty ludzkiej od pierwszego momentu zaistnienia; w części drugiej rozważy się pytania moralne powstałe w związku z udziałem techniki w przekazywaniu życia; w trzeciej części wreszcie zostaną podane pewne wskazania dotyczące stosunku między prawem moralnym a cywilnym w zakresie szacunku należnego embrionom i płodom ludzkim1 w odniesieniu do dopuszczalności technik sztucznego przekazywania życia.

  1. « Terminy "zygota", "zarodek", "embrion" i "płód" wskazują w słowniku biologicznym na kolejne etapy rozwoju istoty ludzkiej. Instrukcja używa zamiennie tych terminów, przypisując im identyczną wartość moralną, na oznaczenie skutku - widzialnego lub nie - przekazywania życia ludzkiego od pierwszego momentu zaistnienia aż do momentu narodzenia. Uzasadnienie takiego użycia tych terminów zostanie podane w tekście (por. I,1).

Spis treści

Szczegóły

tytuł: Donum vitae

data: 1987

autor: Kongregacja Nauki Wiary

kategoria: Instrukcje

Książki religijne, książki Jacka Pulikowskiego, ks. Pawlukiewicza, O. Pelanowskiego

Warto pokochać teściową

Więcej dokumentów

Więcej dokumentów tego autora: « Kongregacja Nauki Wiary

Więcej dokumentów tego typu: « Instrukcje

© 2022 r. BRODEX Strony internetowe